DANH MỤC

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 1409

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13605

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 530527

LK WEBSITE GIÁO DỤC

phieu ôn tập lơp 2

Chủ nhật - 18/12/2016 09:03 | Số lần đọc: 255
Phiếu ôn tập lớp 2
 
PhiÕu «n tËp lớp 2
Tiếng Việt
BÀI 1: §äc hiÓu                            Bé và chim chích bông
  Buổi sáng, Bé dậy sớm, ngồi học bài. Dậy sớm học bài là một thói quen tốt.Nhưng phải cố gắng lắm mới có được thói quen ấy. Rét ghê. Thế mà bé vùng dậy,chui ra được khỏi chăn ấm. Bé ngồi học bài. Rồi trời ấm dần. Phải rồi, khi chim sâu ra ăn đàn, thế là trời nắng ấm. Chim sâu nhiều thế, nó bay tràn qua vườn cải. Cả đàn ùa xuống, líu tíu trên những luống rau trồng muộn. Bé hỏi:
   - Chích bông ơi chích bông, làm gì thế?
Chim trả lời:
   - Chúng em bắt sâu.
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi sau:
1. Bé dậy sớm làm gì?
a. Tập thể dục                  b. Ngồi học bài                     c.Tưới cây
2. Chim sâu ùa xuống làm gì?
a. Bắt sâu                   b. Chơi đùa ngoài vườn               c. Chơi với bé
3. Thói quen tốt của bạn Bé trong bài là gì ?
a. Dậy sớm tập thể dục             b. Thức khuya học bài              c. Dậy sớm học bài 
4. Trong câu Buổi sáng, Bé dậy sớm, ngồi học bài”. Cụm từ gạch chân trả lời câu hỏi nào dưới đây?
a. Vì sao?                      b. Khi nào?                             c.Ở đâu?
5. Câu: “Chúng em bắt sâu.” thuộc kiểu câu gì?
a. Ai là gì?                    b.Ai làm gì?                          c.Ai thế nào?
6. Câu: “Rồi trời ấm dần.thuộc kiểu câu gì?
a. Ai là gì?                    b.Ai làm gì?                          c.Ai thế nào?
7. Dòng nào dưới đây  gồm những từ chỉ sự vật?
a. học, bắt, vùng dậy,chui           b. muộn, sớm, ấm,rét          c. luống rau, trời, vườn cải
8. §Æt 1 c©u Ai- thÕ nµo?  nãi vÒ bạn Bé trong bài.
…………………………………………………………………………………………….
9. §Æt 1 c©u Ai- làm g×?  nãi vÒ chim chích bông  .
…………………………………………………………………………………………….
10. Em học được điều gì từ bạn Bé?
…………………………………………………………………………………………….
BÀI 2:ChÝnh t¶
2.1  §iÒn nh÷ng vÇn thÝch hîp  vµo ..... ®Ó hoµn chØnh c©u chuyÖn d­íi ®©y:
Qu¹ vµ C¸o
  Qu¹ kiÕm ®­îc mét miÕng thÞt, vÒ ®Ëu trªn c©y. C¸o ta thÌm th....... mon men ®Õn g......, ®¸nh tiÕng:
    _ Chµ, anh Qu¹, nh×n ng¾m anh, víi v.......  d¸ng vµ vÎ ®Ñp cña anh th× chØ cã anh lµm vua míi ph¶i! Mµ anh h¼n ph¶i lµ vua, nÕu nh­ anh cã th....... c¸i giäng tèt n÷a.
      Qu¹ liÒn h¸ m......... ra vµ lÊy hÕt søc g........  to¸ng lªn.  M........ thÞt r¬i xuèng. C¸o chép ngay lÊy vµ b¶o:
 - Chµ, anh Qu¹, ph¶i chi anh cã thªm tr....... kh«n n÷a th× h¼n anh sÏ lµm v......
                                                                          ( Theo LÐp T«n- xt«i )
2.2 Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?
   Tiếng nhạc ở phòng ……….(diễn, riễn) tập được ……….(dó, gió) thổi từ hồ
Sen –do – ku đưa đi thật cao, thật xa. Thỉnh thoảng tiếng ……….(reo, gieo) của người
bán cá vàng hòa với tiếng nhạc.
 
2.3 Điền vào chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?
                 Đều đều vong đưa                       Bé ngu ngon quá
                 Giưa trưa êm                            Đây ca giấc trưa
                 Ru bé ngu say                              Cái vong th­¬ng bÐ
                 Sân tròn bóng lá                          Thức hoài đưa đưa.
BÀI 3: Luyện từ và câu
3.1. Bµi tËp luyÖn c©u: §iÒn tõ chØ ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt
      a. Chó gµ trèng cã bé l«ng ……..……., c¸i mµo ……..………., ®«i m¾t ……………….
      b. VÇng tr¨ng …………..…. ®ang tõ tõ nh« lªn sau luü tre …….
3.2. Thay ®æi trËt tù c¸c tõ ng÷ d­íi ®©y ®Ó t¹o thµnh 6 c©u:        
             tõ cuèi ngâ (1) ; hai cËu bÐ (2) ; xuÊt hiÖn (3)
     MÉu: Hai cËu bÐ xuÊt hiÖn tõ cuèi ngâ. (2-3-1)        
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3. ViÕt l¹i c¸c c©u sau cho hay b»ng c¸ch ®iÒn thªm h×nh ¶nh so s¸nh
     a. Nh÷ng giät s­¬ng sím long lanh nh­ …………………………………………………….
     b. TiÕng ve ®ång lo¹t cÊt lªn nh­ …………………………………………………………...
3.4 Em hãy sắp xếp tên các bạn sau theo đúng thứ tự bảng chữ cái:
                    Dương, Trang, Vi, An, Hưng, Mai
…………………………………………………………………………………………………..
BÀI 4: TËp lµm v¨n
H·y viÕt 1 ®o¹n v¨n ( tõ 4 ®Õn 5 c©u) nãi vÒ bạn thân của em.
 
Toán
BÀI 1: §iÒn  sè thÝch hîp vµo
a.      9  + 4 =…..              b. 8 + 5 = ….        c. 7 + 6=….            
13 - 4 =…..              … - …= 8                 ….- ….=….        
13 -  9  =…               … - …= 5                ….- ….= ….   
  
BÀI 2: ViÕt vµo vë  b¶ng 11 trừ đi 1 sè; 12 trừ đi 1 sè; 13 trừ đi 1 sè
 
BÀI 3: §Æt tÝnh råi tÝnh.
a. 83  -  49                 b. 83 - 46              c. 93-  17
d.73-    45                  e. 63-  28               g. 83 – 24
 
BÀI 4: Điền số thích hợp vào ô trống:
Số bÞ trõ 23   45 27   28   33  
Số trõ   17     19   67   21
HiÖu  9 29 12 7 33 5 13 4 79
 
 
BÀI 5: §Æt tÝnh råi tÝnh.
          a. 83  -  49                 b. 83 - 46              c. 93-  17
          d.73-    45                  e. 63-  28               g. 83 – 24
 
BÀI 6: Tìm x
          a.  23  - x =  14                                                c. 63 - x  =  53 -   17
          b. 73  -  x   =  15                                              d.  x + 34=  83
 
BÀI 7: Bạn My về quê thăm bà. Bạn My được ở với bà vừa đúng một tuần và  6 ngày.Hỏi bạn đã về với bà trong bao nhiêu ngày?
 
BÀI 8: Bố đi công tác xa trong ba tuần, bố đã  đi  được 4 ngày . Hỏi còn mấy ngày nữa bố sẽ về?  
 
BÀI 9:  Bạn Chi muốn biết ngày khai giảng năm học 5 - 9 là vào thứ mấy. Bạn Hà lại cho biết: " Ngày 12 - 9 là vào thứ hai". Em có thể giúp bạn Chi biết ngày khai giảng là thứ mấy trong tuần không?
 
BÀI 10:   Kh¸nh Chi ®· lÊy 3 c¸i kÑo cña m×nh cho em th× hai chị em cã sè kÑo b»ng nhau vµ b»ng 11 c¸i.Hái lóc ®Çu mçi người cã bao nhiªu c¸i?
 
BÀI 11: Thanh có nhiều hơn Hà 12 viên bi,hỏi Thanh  phải cho Hà mấy viên bi để 2 bạn có số bi bằng nhau?
 
BÀI 12: Kh¸nh cã 13 l¸ cê. NÕu Kh¸nh cho Hµ 5 l¸ cê th× hai b¹n cã sè l¸ cê b»ng nhau. Hái tr­íc khi cho, Hµ cã bao nhiªu l¸ cê ?
 
 BÀI 13:Trong tñ l¹nh nhµ Ph­¬ng Anh cã 13 quả  vừa cam vừa t¸o.  Ph­¬ng Anh đã ¨n 2 quả t¸o, trong tñ còn 5 quả t¸o nữa. Hỏi lúc đầu trong tñ l¹nh có bao nhiêu quả mỗi loại?
 
BÀI 14: Năm nay  Chi 7 tuổi, em Linh 3 tuổi. Hỏi  sau đây 5 năm tuổi hai chÞ em cộng l¹i với nhau là bao nhiêu?
 
BÀI 15:Một ô tô chở khách dừng tại bến đỗ. Có 6 người xuống xe và 9 người lên xe. Xe tiếp tục chạy, lúc này trên xe có tất cả 43 hành khách. Hỏi lóc ®Çu trên bÕn ®ç , xe có bao nhiêu hành khách?
 
BÀI 17: Ph­¬ng Anh, Hµ My vµ Tó Hµ cã 13 b«ng hoa.Tó Hµ vµ Hµ My cã tÊt c¶ 8 b«ng.
Ph­¬ng Anh vµ Hµ My cã 7 b«ng.Hái mçi b¹n cã bao nhiªu b«ng hoa?
 
 
 

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: ôn tập

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn