Chủ tịch: Trần Thị Thanh

Điện thoại: 01678686671

Ủy viên: Nguyễn Thị Thu

Điện thoại:0985722417

Ủy viên: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Điện thoại:0387731968